Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Vedtægter

Bibellæser-Ringens arbejde og organisation er ordnet ifølge følgende vedtægter

I Grundlag og formål

§ 1
Foreningens navn er Bibellæser-Ringen i Danmark forkortet BLR .

Stk. 2
Foreningen er hjemmehørende i Fredericia Kommune.

Stk. 3
Bibellæser-Ringen i Danmark – i det følgende BLR – er en uafhængig bevægelse, der samarbejder med det internationale Scripture Union.

§ 2
BLR har samme formål, trosgrundlag og arbejdsprincipper, som det internationale Scripture Union. BLR har ret til at bruge det internationale Scripture Unions logo: den stiliserede olielampe.

§ 3
BLR ønsker at inspirere til daglig og systematisk bibellæsning og bøn, sådan at mennesker må komme til personlig tro på vor Herre Jesus Kristus, vokse i åndelig modenhed, deltage i kirke- og menighedsliv og udrustes til tjeneste for en verden i nød.
Dette formål søges virkeliggjort gennem møder, gudstjenester og informationsvirksomhed samt ved spredning af bibellæseplaner til børn, unge og voksne uden hensyn til deres konfessionelle tilhørsforhold.

II Bestyrelsen

§ 4
Bestyrelsen er BLRs øverste myndighed.

§ 5
Bestyrelsen består af op til ni medlemmer, som alle skal kunne tilslutte sig grundlag, formål og arbejdsprincipper for BLR. I overensstemmelse med den kirkehistoriske situation i Danmark skal bestyrelsens medlemmer kunne tilslutte sig den evangelisk-lutherske lære.

Stk. 2
Ansatte sekretærer i BLR deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Landslederen er sekretær.

§ 6
Bestyrelsens medlemmer vælges af den siddende bestyrelse. Valgperioden er tre år regnet fra det første møde efter positivt tilsagn fra det kommende bestyrelsesmedlem. Genvalg er muligt op til to gange.

Stk. 2
Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i sin valgperiode, vælger bestyrelsen et nyt medlem på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 7
Det enkelte bestyrelsesmedlem repræsenterer ikke nogen organisation, dog bør det tilstræbes, at bestyrelsen afspejler tilhørsforhold til de kirkelige organisationer og menigheder, som BLR samarbejder med.

§ 8
Bestyrelsen mødes mindst to gange om året. Ekstraordinært møde kan finde sted, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skriftligt kræver det. Formanden indkalder.

Stk. 2
Bestyrelsen indkaldes med en uges varsel.

§ 9
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede

§ 10
Bestyrelsen foretager en gang årligt:

 • Valg af op til tre bestyrelsesmedlemmer
 • Konstituering af formand, næstformand og kasserer. Kasserer kan vælges uden for bestyrelsen.
 • Valg af forretningsudvalg
 • Valg af revisor

Skriftlig afstemning finder sted, hvis et af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

§ 11
Bestyrelsens opgave er at:

 1. drøfte principielle og langsigtede spørgsmål, som angår arbejdet i BLR, samt vedtage handlingsplaner
 2. kontrollere forretningsudvalgets dispositioner ud fra grundlag, formål og arbejdsprincipper
 3. godkende budget og revideret regnskab. Regnskabsåret følger kalenderåret
 4. træffe beslutninger i sager af afgørende og principiel karakter
 5. ansætte ledende medarbejdere og sekretærer og fastlægge deres lønvilkår og arbejdsområder.

III Forretningsudvalget

§ 12
Et forretningsudvalg bestående af mindst tre medlemmer vælges ud af bestyrelsens midte. Formanden er født medlem.

Stk. 2
BLR´s landsleder deltager i forretningsudvalgets møder uden stemmeret, og er sekretær.
Andre ansatte deltager efter aftale uden stemmeret.

§ 13
Forretningsudvalget behandler presserende sager, og står til ansvar over for bestyrelsen.

Stk. 2
Dagsorden og referat af forretningsudvalgsmøderne tilsendes bestyrelsesmedlemmerne i forbindelse med hvert møde. Forretningsudvalgets beslutninger er gyldige, hvis der ikke kommer skriftlig indsigelse fra mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer inden 14 dage efter modtagelse.

§ 14
Landslederen er i samarbejde med forretningsudvalget ansvarlig for øvrige ansættelser, herunder arbejds- og lønvilkår.

§ 15
Formanden og et FU-medlem tegner BLR. Landslederen har det daglige ansvar for arbejdet, og kan tildeles prokura.

IV Medlemskab

§ 16
Enhver abonnent på BLR`s læseplaner, som er fyldt 18 år, er medlem af BLR medmindre vedkommende selv ytrer ønske om ikke at blive regnet som medlem.

Stk. 2
Medlemskab af BLR kan til enhver tid opsiges uden varsel ved mundtlig eller skriftlig henvendelse til administrationen.

Stk. 3
Betalt abonnementsafgift for året, hvor medlemmet udtræder, refunderes ikke. Manglende indbetaling af kontingent regnes som udmeldelse.

Stk. 4
Foreningens medlemmer hæfter ikke for nogen del af foreningens hæftelser og forpligtelser.

V Samarbejdsforum

§ 17
BLR’s samarbejdsforum består af repræsenter for organisationer, som BLR arbejder sammen med og teologisk er på linje med jf. § 2-3. Organisationerne udpeger selv deres repræsentant.
Bestyrelsen afgør hvilke organisationer, der skal være repræsenteret, og kan også udelukke organisationer, hvis bestyrelsen vurderer at disse arbejder i modsætning til vedtægterne.
Organisationen varsles skriftligt.

Bestyrelsen kan udpege op til fem ressourcepersoner, som man ønsker skal indgå i samarbejdsforum pga særlige kvalifikationer.
Disse ressourcepersoner indgår i samarbejdsforum på lige vilkår med de andre medlemmer, og er valgt for tre år af gangen.

Stk. 2
Samarbejdsforums opgave er at styrke BLR’s formål, ved at være aktive sparrings- og samarbejdspartnere for BLR’s bestyrelse.
Medlemmerne af samarbejdsforum repræsenterer deres medlemmer/tilknyttede, og danner på den måde et bredt, folkeligt bagland for BLR.

§ 18
Bestyrelsen indkalder samarbejdsforum minimum en gang årligt.
Stk. 2
Ved mødet, skal følgende punkter indgå i dagsordenen:

 1. Beretning om og drøftelse af BLR’s arbejde.
 2. Drøfte muligheder for samarbejde om konkrete projekter.
 3. Information om aktiviteter i de respektive organisationer, som har relevans for bibellæser-arbejdet.
 4. Eventuelt.

VI Økonomi

§ 19
BLR’s aktiviteter finansieres ved abonnementsindtægter/ medlemskontingent og gavebidrag.

Stk. 2
Foreningen hæfter for sine forpligtelser med sin formue.

Stk. 3
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 4
Årsregnskab aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser.

VII Opløsning

§ 20
Hvis BLR i Danmark ophører, skal bevægelsens formue efter bestyrelsens beslutning overgives til Det Danske Bibelselskab til uddeling af bibler.

VIII Vedtægtsændringer

§ 21
Bestyrelsen kan ændre disse vedtægter, når mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Vedtægtsændringer skal vedtages på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Vedtægtsændringer i strid med § 1 – 3 kan ikke finde sted.

Vedtaget af bestyrelsen d. 27. august 2019