Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Bibellæser-Ringens indsamlingsetiske retningslinier

Bibellæser-RIngen har udfærdiget indsamlingsetiske retningslinjer, der specifikt går på BLR's forhold og arbejde

1. Respekt for bidragsyderes integritet og handlefrihed – den glade giver

1.1 BLR gennemfører ikke egentlige landsindsamlinger, som henvender sig til den brede offentlighed.

1.2 BLR samler ikke ind blandt børn og bruger ikke børn som indsamlere.
Det sker dog, at fx søndagsskoler og børneklubber samler ind blandt børn og sender det indsamlede beløb som gave til BLR. I sådanne tilfælde påhviler ansvaret for vejledning mv. af børnene ikke BLR, men de pågældende foreninger/ klubber. BLR stiller dog gerne information om BLR`s arbejde til rådighed for lederne i det pågældende børnearbejde.

1.3 Vedrørende evt. ansættelse af børn henholder BLR sig til gældende lovgivning.

1.4 BLR har hidtil ikke anvendt eksterne fundraisere, men det overvejes at anvende telefonfundraising blandt nuværende og potentielle givere i BLR`s database og til målgrupper uden for BLR`s database på grundlag af adresseoplysninger, som kan fås på lovlig vis. Forud for telefonopringning til potentielle givere kan der udsendes brev med oplysning om indsamlingens formål.

BLR`s egne ansatte og bestyrelsesmedlemmer kan stå for en evt. telefonfundraising, men der kan også anvendes eksterne konsulenter. I begge tilfælde vil det ske efter følgende retningslinjer:

Personen, der foretager opringningerne:

  • skal have/ gives et godt kendskab til BLR og det konkrete projekt/ arbejde, der indsamles til
  • skal ringe efter samtalemanuskript skrevet/ godkendt af BLR
  • skal gennemføre en høflig telefonsamtale uden at lægge pres på nogen
  • skal behandle alle informationer vedr. samtalen fortroligt.

I tilfælde af, at andre fundraising-aktiviteter iværksættes, vil tilsvarende overordnede retningslinier være gældende.

1.5 BLR har i øjeblikket ikke planer om at indgå i sponsorsamarbejde, men hvis der indgås et sådan samarbejde, er kriterierne for samarbejdet at:

  • sponsorsamarbejdet skal placeres diskret i BLR`s publikationer og på BLR`s hjemmeside
  • sponsoren ikke har direkte indflydelse på, hvad pengene fra sponsoratet anvendes til
  • sponsorens egen virksomhed/ person ikke bringer BLR i miskredit
  • sponsoren ikke må anvende BLR`s logo i sin egen markedsføring.

 

2. Offentlighed og åbenhed om formål, ledelse og økonomi – den åbne dørs princip

2.1 BLR`s formål: ”Bibellæser-Ringen i Danmark ønsker at fremme bibellæsningssagen gennem møder og informationsvirksomhed samt ved spredning af bibellæseplaner til børn, unge og voksne uden hensyn til konfessionelle tilhørsforhold.”

BLR udfører sin virksomhed i samarbejde med og efter samme formål som Scripture Union, der arbejder i omkring 140 lande.

I Danmark har BLR nær kontakt med en række kirkesamfund og missionsforeninger, som anvender BLR`s læseplaner.

2.2 BLR`s organisation består af en bestyrelse, som har minimum to årlige møder og et forretningsudvalg, som løser pludseligt opståede opgaver ved møder efter behov. Der er således løbende tjek på, at de økonomiske midler bruges bedst muligt. Bestyrelsen godkender budget, regnskabet revideres af statsautoriseret revisor, og den daglige økonomistyring foretages af landslederen i samarbejde med kasserer. Den daglige regnskabsføring udføres i henhold til kontrakt af regnskabskontoret ved Indre Mission i Danmark. En væsentlig del af indtægterne indkommer ved abonnements- og løssalg af læseplaner, mens indsamlede midler i hovedsagen anvendes til udvikling af nye produkter. Det reviderede regnskab kan rekvireres på BLR`s adresse.

2.3 BLR`s vedtægter er tilgængelige på hjemmesiden www.blr.dk Heraf fremgår det, at ledelsesstrukturen er ganske enkel og med ganske få ansatte, hvorfor det ikke skønnes relevant at udarbejde og offentliggøre et organisationsdiagram.

2.4 Alle repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer arbejder frivilligt og bliver ikke aflønnet. Det skønnes ikke relevant at offentliggøre ledelsens og bestyrelsesmedlemmernes øvrige bestyrelseshverv.

2.5 Alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer skal kunne tilslutte sig BLR`s formål, som det fremgår af vedtægterne.

Frivillige medarbejdere anvendes til løsning af følgende opgaver: udarbejdelse af kommentarer til bibeltekster, udvalgsarbejde og mødevirksomhed. Frivillige medarbejdere modtager ikke løn eller honorar, men rejseomkostninger godtgøres.

2.6 I betragtning af organisationens størrelse vurderes det ikke relevant at udarbejde en egentlig politik vedr. arbejdsforhold. Formand og næstformand gennemfører årlig medarbejdersamtale med landslederen, og denne fører medarbejdersamtaler med øvrige ansatte.

2.7 BLR`s underleverandører består i hovedsagen af trykkeri og postvæsen. Det forventes, at underleverandører lever op til gældende dansk lovgivning og giver deres ansatte rimelige arbejdsforhold.

2.8 BLR`s informationspolitik består af følgende principper:

Det er BLR`s landsleder og bestyrelsesformand, der tegner BLR udadtil og kan udtale sig på BLR`s vegne.

Ansatte har personlig frihed til at give udtryk for egne holdninger i pressen og dagsaktuelle debatter.

BLR bestræber sig på at være en åben og gennemsigtig organisation. Alt, hvad der ikke handler om personsager eller er ”fortroligt-stemplet”, kan i princippet offentliggøres.

BLR kan tilslutte sig principperne i FN`s menneskerettighedserklæringer, så længe disse ikke er i modstrid til de bibelske principper.

Hjemmesiden www.blr.dk opdateres løbende med informationer om arbejdet.

3.Troværdighed vedrørende formål, indsamling og brug af indsamlede midler – den redelige kommunikation

3.1 Instrukser for kørsels- og rejseaktiviteter for de ansatte er beskrevet i vedkommendes ansættelseskontrakt. Evt. optjente bonuspoint er BLR uvedkommende. Evt. udgifter til fortæring under rejser påhviler den ansatte selv.

Alle forslag og beslutninger med økonomiske konsekvenser skal aftales med landsleder eller formand. Landslederen har bemyndigelse til at bruge midler, så længe det ligger inden for budgettet. Ved større beløb skal bestyrelsen inddrages.

3.2 BLR ejer ikke fast ejendom.

Lagerstyring, ekspedition og regnskabsføring administreres p.t. efter kontrakt med Indre Missions hovedkontor i Fredericia. Udgifter til telefon, internetopkobling, kopiering m.v. er beskrevet i ansættelseskontrakt.

3.3 Alle ansatte er ansat på forud aftalt ansættelseskontrakt, som lever op til gældende lovgivning, og aflønning sker efter kvalifikationer. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for løn- og personalepolitikken.

3.4 BLR`s formue skal til enhver tid anbringes efter forsigtighedsprincip, som sikrer størst mulig afkast uden risiko for forringelse. Kassereren har bemyndigelse til i kortere perioder at flytte overskydende likviditet til konti med bedre afkast. Eventuel længevarende placering af formue vedtages af bestyrelsen.